palace, justice, brussels-4781577.jpg

Kolejna wygrana z bankiem – umowa kredytu CHF zawarta z mBank S.A. nieważna

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa apelacyjna przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie (sygn. akt VI ACa 431/21), na której Sąd Apelacyjny rozpoznał apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2021 r. sygn. akt XXV C 1160/19 pozbawiającego wykonalności w całości wystawiony przez mBank S.A. przeciwko klientowi naszej kancelarii bankowy tytuł egzekucyjny opiewający na kwotę 1.171.695,01 zł należności głównej powiększonej o odsetki.

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku uznał, że umowa kredytu jest nieważna, w związku z czym bank nie był uprawniony do wystawienia przeciwko kredytobiorcy takiego tytułu.

W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd Okręgowy stwierdził, że „Choć rozważaną tu indeksację kredytu należy uznać za dopuszczalną co do zasady i można przedstawić przykłady jej zastosowania zgodnego z prawem, w ocenie Sądu postanowienia opisanej w pozwie umowy określające indeksację są nieważne jako sprzeczne z art. 353 (1) kc„.

Dalej zaś Sąd Okręgowy uznał, że „Bez zakwestionowanego postanowienia umowa kredytu nie zostałaby zawarta w ogóle, względnie na innych warunkach (np. jako kredyt w złotówkach oprocentowany według innej stopy niż LIBOR). To oznacza, że umowę należało uznać za nieważną w całości. Dla sprawy niniejszej oznacza to uwzględnienie powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 §1 kpc„.

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił powyższe stanowisko, dodając w ustnych motywach rozstrzygnięcia, iż o ile w orzecznictwie był spór co do sposobu traktowania wpływu abuzywnych klauzul indeksacyjnych na dalszy byt umowy kredytu, o tyle za najbardziej przekonujący, jak i znajdujący silne oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz TSUE, uznać należy pogląd, zgodnie z którym zawarcie przez bank w umowie kredytu takich klauzul prowadzi do upadku umowy jako nieważnej.

Jest to już kolejne rozstrzygnięcie w dorobku naszej kancelarii, a także jedno z licznych ogólnie w bieżącym orzecznictwie sądowym, w którym wywalczona została nieważność umowy kredytu opartego na indeksacji, waloryzacji lub denominacji kredytu do waluty obcej, której kurs bank miał kształtować w sposób dowolny i nie poddający się obiektywnej weryfikacji, a co najważniejsze, pozostający poza jakąkolwiek kontrolą ze strony kredytobiorcy będącego konsumentem.

Poniżej treść wyroku Sądu Okręgowego:

.y

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *