hourglass, money, time-1703349.jpg

Bezprawne naliczanie odsetek karnych przez bank

W omawianej sprawie bank pozwał kredytobiorcę o skapitalizowane odsetki karne naliczone po wypowiedzeniu umowy kredytu.

Skuteczny okazał się zarzut niedopuszczalności takiego naliczania odsetek przez bank, gdyż brak było w umowie zapisów zezwalających bankowi na takie działanie.

Nasze stanowisko oparte było na dotychczasowym dorobku orzecznictwa w przedmiocie odsetek karnych po wypowiedzeniu umowy kredytu. Odsetkami bankowych zajmował się już Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2017 r. II CSK 281/16, zatem temat w orzecznictwie nie jest całkiem nowy.

W omawianej sprawie Sąd Najwyższy wyrokiem z 4 listopada 2021 r. II CSKP 175/21 podzielił nasze argumenty i oddalił skargę kasacyjną banku.

W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd Najwyższy uznał, że decydująca jest treść umowy. Jeżeli strony nie zastrzegły możliwości naliczania przez bank odsetek karnych po wypowiedzeniu umowy, kredytobiorca nie może zostać takimi odsetkami obciążony.

Co istotne, Sąd Najwyższy poza kwestią odsetek stwierdził również, że bank jest instytucją zaufania publicznego i profesjonalistą, dlatego powinien formułować umowy w sposób jednoznaczny. Uchybienie przez bank temu obowiązkowi nie może skutkować negatywnymi skutkami dla kredytobiorcy, szczególnie będącemu konsumentem.

Podkreślenia wymaga, że odsetki karne mogą stanowić znaczną część roszczenia. Warto zatem roszczenia te szczegółowo przeanalizować, gdyż w omawianej sprawie było to ponad 178.000 zł samych odsetek karnych. Co więcej, całe roszczenie banku obejmowało w tej sprawie wyłącznie odsetki karne naliczone po wypowiedzeniu umowy kredytu.

Na marginesie warto wskazać, że sposób ustalenia odsetek, w tym odsetek karnych, często ma kluczowe znacznie przy weryfikacji poprawności bankowych tytułów egzekucyjnych. Zatem warto o tym pamiętać przy budowaniu argumentacji mającej wzruszyć taki tytuł.

Podsumowując, sukces w tej sprawie pokazuje, że walka z bankiem nie jest z góry skazana na przegraną. Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank jest dotkliwe, jednak kredytobiorca może uzyskać skuteczną pomoc prawną.

Cieszymy się, że praca naszej kancelarii służy rozwijaniu i budowaniu orzecznictwa przychylnego konsumentom, szczególnie w sprawach bankowych.

Poniżej sam wyrok:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *