Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie w wydaniu lokalu

W ostatnim czasie zaczął narastać problem z terminowością deweloperów z wydawaniem nowo budowanych lokali, często opóźnienia te wynoszą od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

Deweloperzy różnie tłumaczą takie sytuacje, najczęściej powołują się na niekorzystne warunki pogodowe, a coraz częściej na problemy kadrowe, jednakże z doświadczenia kancelarii wynika, że przyczyna opóźnień leży głównie po stronie dewelopera, gdyż coraz częstszą praktyką jest zapewnianie klientów przez deweloperów o krótkich terminach ukończenia inwestycji, co miałoby się przekładać na większą atrakcyjność takich ofert w porównaniu z konkurencją. Niestety, terminy te niemal zawsze z góry są nieosiągalne, o czym klient dowiaduje się na długo po podpisaniu umowy z deweloperem.

Umowy deweloperskie jednocześnie coraz rzadziej zawierają postanowienia pozwalające klientowi obciążyć dewelopera karą umowną za opóźnienia w realizacji inwestycji, co powoduje, że w przypadku powstania po stronie klienta szkody, zmuszony on jest dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

Kancelaria od pewnego czasu spotyka się z rosnącym zainteresowaniem ze strony klientów na podjęcie w tym zakresie odpowiednich kroków prawnych przeciwko deweloperom, którzy mimo często znacznych opóźnień w wydaniu lokalu, nie poczuwają się do odpowiedzialności za zrekompensowanie szkód doznanych przez klientów z tego powodu.

O jakich szkodach mowa? Otóż, wśród możliwych szkód można wymienić:

1) koszt wynajmu mieszkania na cele mieszkaniowe nabywcy oczekującego na wydanie lokalu przez dewelopera za okres od dnia wydania wskazanego w umowie deweloperskiej do dnia faktycznego wydania lokalu przez dewelopera,

2) koszt wydłużonego okresu opłacania odsetek od umowy kredytu, jego ubezpieczenia oraz koszt aneksu do umowy kredytu zmieniającego terminy wypłaty transz za okres od dnia wydania wskazanego w umowie deweloperskiej do dnia faktycznego wydania lokalu przez dewelopera,

3) utracone korzyści w postaci możliwego do uzyskania przez nabywcę czynszu najmu jego dotychczasowego mieszkania, którego jest właścicielem, a które mogłoby zostać odpłatnie wynajęte, gdyby nabywca przeprowadził się do nowego lokalu za okres od dnia wydania wskazanego w umowie deweloperskiej do dnia faktycznego wydania lokalu przez dewelopera,

4) utracone korzyści w postaci możliwego do uzyskania przez nabywcę czynszu najmu nabywanego lokalu (zarówno mieszkalnego, jak i użytkowego) za okres od dnia wydania wskazanego w umowie deweloperskiej do dnia faktycznego wydania lokalu przez dewelopera,

5) utracone korzyści w postaci zysku, jaki nabywca mógłby osiągnąć w związku z własnym użytkowaniem nabywanego lokalu użytkowego za okres od dnia wydania wskazanego w umowie deweloperskiej do dnia faktycznego wydania lokalu przez dewelopera,

6) kary umowne zapłacone przez nabywcę na rzecz najemców, dzierżawców itp., którym nabywca nie był w stanie udostępnić lokalu w umówionym terminie w związku z opóźnieniem wydania lokalu przez dewelopera,

7) utracone zadatki na rzecz ekip remontowych, stolarzy i innych, które wobec zmiany terminu wydania lokalu przez dewelopera nie mogły rozpocząć robót i odstąpiły od umowy zatrzymując zadatki,

8) wzrost kosztów wykończenia mieszkania, np. wzrost cen materiałów, robocizny, utrata zniżek, promocji,

9) koszty magazynowania zakupionych materiałów budowlanych bądź elementów wyposażenia mieszkania za okres od dnia wydania wskazanego w umowie deweloperskiej do dnia faktycznego wydania lokalu przez dewelopera,

10 ) inne indywidualne okoliczności.

Omawiany problem jest szczególnie silnie zauważalny na terenie Gdańska, gdzie znaczący na rynku deweloperzy prowadzą bardzo wiele równoległych inwestycji i na wielu z nich doszło oraz wciąż dochodzi do istotnych opóźnień.

W przypadku zainteresowania pomocą prawną w całym procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od deweloperów, od ich oszacowania, udokumentowania, zgłoszenia przedsądowego po proces sądowy aż do uzyskania prawomocnego wyroku, prosimy o kontakt z kancelarią.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.