Sprawy bankowe

Strona główna > sprawy bankowe

Adres: ul. Wały Piastowskie 24 (parter, lokal nr 14) 80-855 Gdańsk

Języki: polski, niemiecki

Specjalizacje

Sprawy bankowe i pomoc dłużnikom

Profesjonalna pomoc prawna

Sprawy bankowe i pomoc dłużnikom

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich sporach z bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, parabankami i innymi instytucjami finansowymi.

Sprawy „frankowe”

Od lat reprezentujemy „frankowiczów” w procesach przeciwko bankom. Prowadzimy zarówno sprawy, w których kredytobiorcy pozywają banki o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego i zwrot wszystkich uiszczonych na rzecz Banku rat i opłat kredytowych, jak również bronimy kredytobiorców w sytuacjach, gdy to Bank skierował przeciwko nim pozew o zapłatę w związku z zaległościami w spłacie rat.

O wygranych w tego rodzaju sprawach pisaliśmy wielokrotnie na naszym blogu:

 

  1. Prawomocna wygrana z mBank S.A. – nieważność umowy kredytu frankowego, zwrot ponad 6 00.000 zł, saldo kredytu zmniejszone z ponad 1 mln zł do zera
  2. Wygrana z mBank w sprawie CHF- nieważność umowy i zwrot ponad 500.000 zł
  3. Kredyt CHF – wygrana z Raiffeisen (dawniej EFG Eurobank Ergasias)
  4. Dobra passa trwa – ponownie wygrana z mBank w sprawie kredytu CHF
  5. Nieważność umowy kredytu CHF – wygrana z mBank S.A.
  6. Kolejna wygrana z bankiem – umowa kredytu CHF zawarta z mBank S.A. nieważna
  7. Wygrana w sprawie frankowej z Bankiem Millennium S.A. na ponad 500.000 zł

W sprawach zapewniamy pełne wsparcie na wszystkich etapach postępowania, poczynając od uzyskania analizy finansowo-kredytowej, poprzez przygotowanie Klienta i udział wraz z nim na rozprawach przed sądami obu instancji, aż po udział w ewentualnym postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu

Reprezentujemy Klientów również w sprawach, w których Banki żądają od nich zwrotu kapitału kredytu oraz zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Sprawy takie stanowią konsekwencję wygranej sprawy o nieważność umowy kredytu, choć Banki często jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sprawy dotyczącej nieważności umowy występują z pozwem lub wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

O tym, że banki niezasadnie żądają wynagrodzenia za korzystanie z kapitału pisaliśmy na naszym profilu na Facebooku – Banki walczą o wynagrodzenie za bezprawne kredyty, ale przegrywają

Sprawy windykacyjne, postępowania egzekucyjne

Bronimy klientów w sytuacjach, gdy – niezależnie od przyczyn – zostali pozwani w związku zaprzestaniem regularnej spłaty rat kredytu lub pożyczki, a także gdy toczy się przeciwko nim postępowanie egzekucyjne. Występujemy z powództwami przeciwegzekucyjnymi doprowadzając do zawieszenia lub umorzenia trwającej egzekucji komorniczej. Doprowadzamy do uchylania prawomocnych orzeczeń, np. w sytuacji ich nieprawidłowego doręczenia pod błędny adres pozwanego. Odzyskujemy niezasadnie wyegzekwowane przez komornika kwoty.

Polisolokaty

Oferujemy usługi w zakresie reprezentacji w sprawach tzw. „polisolokat”. Są to umowy ubezpieczenia na życie lub dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w których to ubezpieczyciel w sposób niejednoznaczny oraz nieprecyzyjny określił świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, tj. zgonu lub śmierci. Przeważnie przy tego rodzaju umowach, świadczenie ubezpieczyciela ustalane jest w oparciu o wartość rachunku ubezpieczonego, który z kolei zależny jest od wyceny poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Ubezpieczony nie może liczyć na gwarantowaną sumę ubezpieczenia, a w zdecydowanej większości przypadków ewentualne świadczenie ze strony ubezpieczyciela ustalane było w wysokości niższej niż suma składek uiszczonych przez ubezpieczonego. Dodatkowo, zajmujemy się odzyskiwaniem opłat likwidacyjnych pobranych przez ubezpieczyciela w momencie rozwiązania umowy.