money, cash, bills-496229.jpg

Wygrana w sprawie frankowej z Bankiem Millennium S.A. na ponad 500.000 zł

Miło mi przekazać informację, że w dniu 05.10.2021 r. kancelaria wygrała dla klientki i przy jej współpracy sprawę przeciwko Bankowi Millennium S.A. w sprawie kredytu indeksowanego do CHF.

Bank, zgodnie z nieprawomocnym jeszcze wyrokiem, ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy kwotę 488 799,61 zł należności głównej powiększoną o odsetki koszty procesu.

Co więcej, sąd uznał umowę kredytu za nieważną w całości, zaś w uzasadnieniu ustnym motywów rozstrzygnięcia wskazał, że nie tylko posłużenie się przez bank klauzulami abuzywnymi w zakresie indeksacji do CHF czyniło umowę niewykonalną, to nawet gdyby postanowienia te zastąpić innymi, a do czego sąd nie jest uprawniony, powstałaby umowa niezgodna z wolą stron, a zatem i ta okoliczność przesądza o jej nieważności.

Na koniec sąd uznał, że roszczenia kredytobiorcy nie uległy w żadnym zakresie przedawnieniu, a nawet gdyby tak było, to sąd nie uwzględniłby zarzutu banku co do przedawnienia, uważają taki zarzut w okolicznościach sprawy za rażące nadużycie prawa ze strony banku.

Czekamy obecnie na uzasadnienie wyroku i, niewątpliwie, na apelację ze strony banku.

Jak na razie, poniżej zamieszczam częściowo zanonimizowaną treść wyroku z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych:


wyrok Millennium CHF

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *