Odszkodowania Gdańsk

Strona główna > odszkodowania gdańsk

Odszkodowania Gdańsk

Adres: ul. Wały Piastowskie 24 (parter, lokal nr 14) 80-855 Gdańsk

Języki: polski, niemiecki

Specjalizacje

Odszkodowania Gdańsk

Profesjonalna pomoc prawna

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z uzyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych (Odszkodowania Gdańsk), zadośćuczynienia i renty.

W sprawach zapewniamy pełne wsparcie na wszystkich etapach postępowania, poczynając od zgłoszenia szkody oraz przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i reklamacyjnego przed ubezpieczycielem. W razie zaniżenia należnych świadczeń kierujemy sprawę do Sądu. Wcześniej pomagamy w uzyskaniu ekspertyzy rzeczoznawczej i zebraniu niezbędnej dokumentacji dowodowej. W razie konieczności bezpośredniego udziału Klienta w postępowaniu przed Sądem, przygotowujemy go do przesłuchania i towarzyszymy mu na rozprawie.

Dzięki sprawnie i należycie poprowadzonym negocjacjom wiele spraw udaje się zakończyć polubownie – w drodze ugody zawartej przed Sądem lub jeszcze przed skierowaniem sprawy do Sądu. Priorytetem jest jednak zawsze uzyskanie jak najwyższych korzyści dla Klienta.

Szkody komunikacyjne

Mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z dochodzeniem rekompensaty za szkody komunikacyjne w ramach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) oraz w ramach ubezpieczeń autocasco (AC). Reprezentujemy zarówno osoby bezpośrednio poszkodowane w kolizji drogowej, warsztaty naprawcze świadczące usługi w ramach procedury „bezgotówkowej likwidacji szkody”, jak też osoby, które prawa do odszkodowania nabyły w ramach cesji wierzytelności.

Pomagamy uzyskać:

 • refundację kosztów naprawy pojazdu, a także odszkodowanie należne nawet mimo nieprzeprowadzenia naprawy pojazdu po szkodzie,
 • zwrot kosztów poniesionych na najem pojazdu zastępczego,
 • zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu,
 • wszelkie inne koszty powstałe na skutek kolizji (np. koszty postoju pojazdu na parkingu po wypadku, koszty prywatnej opinii rzeczoznawcy motoryzacyjnego),
 • odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu.

Uraz w wypadku

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze w przypadku doznania przez Klientów urazów w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, a także we wszelkich innych sytuacjach, gdy za powstały uraz odpowiada inna osoba.

Walczymy o uzyskanie jak najwyższych świadczeń odszkodowawczych:

 • pieniężnego zadośćuczynienia krzywdzie,
 • odszkodowania za koszty leczenia i rehabilitacji (zakupu leków i niezbędnych pomocy medycznych, zwrotu kosztów dojazdów do placówek leczniczych),
 • odszkodowania za opiekę po wypadku świadczoną przez inną osobę,
 • kosztów przygotowania do innego zawodu, jeśli poszkodowany stał się inwalidą,
 • renty, jeśli poszkodowany utracił zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Od wielu lat reprezentujemy Klientów, których osoba bliska poniosła śmierć w wypadku. Mimo, że takiej straty nie sposób przeliczyć na pieniądze, a żadna suma nie wypełni pustki po zmarłym, staramy się uzyskać możliwie najwyższą rekompensatę doznanej krzywdy w postaci:

 • pieniężnego zadośćuczynienia krzywdzie,
 • odszkodowania za poniesione przez Klienta koszty leczenia zmarłego i pogrzebu, a także jeśli na skutek śmierci osoby bliskiej doszło na znacznego pogorszenia sytuacji życiowej Klienta,
 • renty – jeśli Klient był na utrzymaniu osoby zmarłej.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie

Kancelaria z powodzeniem prowadziła sprawy Klientów, którzy zostali w sposób niesłuszny pozbawieni wolności na mocy wyroku karnego, który następnie został uchylony lub zmieniony, a Klient uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę.

Odszkodowanie należy się również w przypadku tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, jeśli było ono niewątpliwie niesłuszne.

Odszkodowanie od dewelopera

Reprezentujemy Klientów w sporach z deweloperami, w przypadku powstania opóźnień w wydaniu lokalu. Niedotrzymanie przez dewelopera terminów określonych w umowach deweloperskich często prowadzi do powstania znacznych szkód po stronie nabywców, m.in. w postaci:

 • kosztu wynajęcia mieszkania,
 • kosztu wydłużonego okresu spłaty odsetek od kredytu,
 • utraconych korzyści możliwych do uzyskania z wynajmu mieszkania,
 • kar umownych w stosunku do osób, które miały najmować mieszkanie po jego terminowym odbiorze lub utraconych zadatków w stosunku do fachowców, mających rozpocząć prace w lokalu.

Dochodzenie odszkodowania jest często możliwe nawet w przypadku braku odpowiednich zapisów w umowie deweloperskiej, w szczególności braku zastrzeżenia kar umownych na wypadek opóźnienia po stronie dewelopera.