coins, pennies, money-912719.jpg

Kolejne prawomocne wygrane w sprawach kredytów frankowych

Mimo trwającego okresu urlopowego, zarówno nasza kancelaria, jak i sądy, nie zwalniają tempa w rozpoznawaniu spraw kredytów w CHF.

Kolejne wygrane

Z wielkim zadowoleniem informujemy, że w jednej z takich spraw padł bodajże rekord w szybkości rozpoznania w dwóch instancjach. Otóż, od złożenia pozwu (luty 2021 r.) do wydania wyroku przez Sąd Apelacyjny (lipiec 2022 r.) minęło zaledwie 17 miesięcy!

Co więcej, w tej sprawie Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację banku w zasadniczej części. Sąd nie uwzględnił w tym również podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

Apelacja banku okazała się skuteczna jedynie w zakresie dochodzonych przez powodów kosztów przedsądowej opinii analityka bankowego. 

W drugiej ze spraw Sąd Apelacyjny w Warszawie także oddalił apelację banku w zasadniczej części. 

Jednakże uwzględniony został podniesiony przez bank zarzut zatrzymania oraz oddalone roszczenie powodów o odsetki.

Zarzut zatrzymania

Warto wskazać, że kwestia dopuszczalności uwzględnianie zarzutu zatrzymania ze strony banku jest wciąż nierozstrzygnięta.

Obecnie w tym zakresie zostało skierowane do Sądu Najwyższego pytanie prawne (III CZP 85/21), więc wiele może się jeszcze tu wydarzyć.

Nie mniej, większość składów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie opowiada się za niedopuszczalnością takiego zarzutu (patrz m.in.: I ACa 155/21  oraz I ACa 442/18).

Stanowisko takie opiera się głównie na tym, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Jednocześnie sądy wskazują, że tylko w przypadku umów wzajemnych zarzut taki może być prawnie skuteczny.

Niewątpliwie problematyka zarzutu zatrzymania będzie pojawiała się w wielu sprawach, także tych z udziałem kredytobiorców jako pozwanych.

W związku z tym zasadnym jest śledzenie orzecznictwa w tym zakresie.

Odsetki

W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że skoro bank może wstrzymać się z zapłatą do czasu zaoferowania przez powódkę zwrotu kapitału kredytu, to nie jest w opóźnieniu.

W związku z tym zdaniem sądu odsetki nie powinny być bankowi naliczane.

Powyższe stanowisko zdaje się być jednak wątpliwe.

Zarazem jest ono skrajnie przeciwne do stanowiska wyrażonego przez Sąd Apelacyjny w pierwszym z ww. opisanych wyroków.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał bowiem, że kwestia odsetek w sprawie kredytu frankowego powinna być rozpoznawana analogicznie do odsetek z tytułu zadośćuczynienia.

W tym zakresie wskazane zostało, że dominujący jest pogląd o należnych odsetkach od upływu terminu do zapłaty z wezwania do zapłaty, jeżeli późniejszy wyrok potwierdził zasadność roszczenia.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w ustnych motywach rozstrzygnięcia, skoro wynik procesu pokazał, że powodowie od początku mieli rację, iż umowa jest nieważna oraz już w przedsądowym wezwaniu do zapłaty deklarowali bankowi uznanie umowy za nieważną, późniejsze zdarzenia procesowe nie mogą wpływać na bieg terminu naliczania odsetek, który nastąpił po upływie wskazanego bankowi w wezwaniu do zapłaty terminu do zapłaty.

Wyroki

W końcu, dla zobrazowania omawianej kwestii załączamy treść wyroków z obu spraw:

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *